20. mai 2016

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus (registrikood 80116582, aadress Tasuja pst 6, 71011 Viljandi, edaspidi EPMK), mida esindab juhataja Tarmo Noormaa, ja Eesti Kirjandusmuuseum (registrikood70003879, aadress Vanemuise 42, 51003 Tartu, edaspidi EKM), mida esindab direktor Urmas Sutrop, kinnitavad, et asutused peavad ühiselt oluliseks

• pärimusmuusika traditsiooni jätkamist (mõeldes pärimusmuusika all nii ajaloolist muusikafolkloori kui selle taasesitusi tänapäeval, ka seatud ja töödeldud kujul);

• pärimusmuusika talletamist EKM Eesti Rahvaluule Arhiivis (ERA) ning talletatu taaskasutamist;

• pärimusmuusika-alaste teadmiste ja oskuste vastastikust jagamist;

• pärimusmuusika teaduslikku uurimist professionaalsete oskustega teadlaste poolt, mis on aluseks usaldusväärsetele väljaannetele ja selle kaudu ka heale muusikale ehk etnomusikoloogia-alase teadustöö jätkamist.

Asutused on kokku leppinud, et oma ühiste eesmärkide saavutamiseks tehakse mitmekülgset koostööd järgmistes punktides:

  1. EKM ja EPMK valmistavad koostöös ette pärimusmuusika huvilisi abistavaid õppematerjale (näiteks Pärimusmuusika Noodikogu projekt, selle veebinoodikogu ning trükiväljaanded jm).
  2. EKM tagab tagab oma materjali avaldamisel EPMK rahvamuusikaväljaanetes sisulised konsultatsioonid.
  3. EPMK annab EKMi kasutusse EPMK tellimusel tehtud ERA originaalmaterjali noodistused, avaldamiseks oma digitaalarhiivis Kivike ning selle liidestustes.
  4. EKM võimaldab EPMKil erialaste materjalide tagatiskoopia talletamist Kirjandusmuuseumi virtuaalserveris.
  5. EPMK kaasab EKMi teadlasi ning teisi töötajaid August Pulsti õpistu kursuste läbiviimisse.
  6. EKMil on õigus video- ja helisalvestada kultuuripärandi pikaajalise säilitamise ning uurimistöö eesmärgil Viljandi pärimusmuusika festivali ning teisi EPMK muusikaüritusi. EKM annab tehtud salvestuste koopiad keskusele kasutamiseks pärast nende arhiveerimist ERAs. Salvestuste avalikustamist ja väljaandmist puudutavate kasutuspiirangute osas lepitakse kokku iga kord eraldi.
  7. EPMK aitab otsida ning taotleda vahendeid ERA etnomusikoloogia töörühma hallatava regiviiside andmebaasi loomiseks ja arendamiseks.
  8. EPMK korraldab võimalusel ühe tasuta lühikontserdi Kirjandusmuuseumis iga-aastasel ERA kaastööliste päeval.
  9. EPMK ja EKM populariseerivad vastastikku üksteise tegevust ning tehtut.

Käesolev kokkulepe jõustub allakirjutamise hetkest ning kehtib kolm aastat.

Lepingupoolte esindajateks sisulistes küsimustes on Tarmo Noormaa (EPMK) ning Risto Järv (EKM).

Kokkulepe on koostatud ja allkirjastatud 2 (kahes) võrdväärses eksemplaris, millest mõlema poole esindaja saab ühe.

Tarmo Noormaa 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus

Urmas Sutrop
Eesti Kirjandusmuuseum